update studentenhuisvestingUit onze peiling van vorige maand blijkt dat studenten, promovendi en starters last ondervinden van gemeentelijk beleid wanneer zij een woonruimte zoeken. Woningcorporaties bevestigen dat de huidige regels ertoe leiden dat zij in veel gevallen of helemaal niet meer meewerken met het ingestelde vergunningensysteem. In een reactie geeft de wethouder aan zich niet in de problemen te herkennen.

D66 concludeert dat het beleid van de gemeente veel negatieve effecten heeft die niet meegewogen worden in de overweging van de wethouder. De uitwerking van het beleid zet studenten neer als passanten en tweederangs burgers, dat terwijl zij juist een grote toegevoegde waarde hebben voor Enschede en de gemeente er fors op inzet om afgestudeerde studenten voor de stad te behouden.

Wat is het probleem met studentenhuisvesting in Enschede?
Bij D66 Enschede kwamen de afgelopen maanden verhalen binnen van studenten, maar ook van promovendi en starters, dat zij moeilijk aan een woning kunnen komen in Enschede. De oorzaak zou liggen in het feit dat de gemeente beperkingen oplegt voor onzelfstandige bewoning. Wanneer 3 of meer personen met een verschillende achternaam in een huis willen wonen is een zogeheten omzettingsvergunning nodig. Voor alle wijken in de stad zijn maximumpercentages vastgesteld waar dit soort onzelfstandige bewoning is toegestaan.

Naar aanleiding hiervan heeft D66 Enschede een online peiling uitgezet . Uit deze peiling (124 respondenten) blijkt dat ruim 38 % problemen heeft ervaren met het vinden van een woning, waarvan in 15 gevallen het concreet ging om problemen met deze omzettingsvergunning.

Ook is het gesprek aangegaan met de grootste woningcorporaties. De woningcorporaties geven aan geen of weinig vergunningen meer aan te vragen vanwege de lange doorlooptijd van een aanvraag en gepaard gaande kosten.

Wat vindt de wethouder van dit probleem?
Afgelopen maandag heeft D66 de VVD-wethouder gevraagd om een reactie. Hierbij gaf deze aan zich niet in de problemen te herkennen. De regeling is ingesteld om overlast van studentenhuizen te voorkomen door actieve spreiding over de stad. Twee jaar geleden is een woonvisie voor de hele stad vastgesteld en daarin is ook rekening gehouden met de belangen van studenten. Zo wordt woonruimte gecreëerd voor studenten in het ’15-minutengebied’ waar voornamelijk Twekkelerveld en de binnenstad onder vallen. Het is wat betreft de wethouder niet de bedoeling dat het reguliere bestand aan sociale huurwoningen aan studenten verhuurd wordt.

Wat vindt D66 van dit probleem?
Het beleid van de gemeente heeft veel negatieve effecten die niet meegewogen worden in de overweging van de wethouder. Zo komen bijvoorbeeld niet alleen studenten, maar ook promovendi en starters hierdoor niet in aanmerking voor woonruimte. Dat terwijl de gemeente er fors op inzet om afgestudeerde studenten voor de stad en regio te behouden.

Ook stelt D66 de vraag of aanpak van overlast niet beter zou werken in plaats van een preventieve regulerende maatregel als dit vergunningenstelsel. Deze maatregel zet studenten weg als passanten en tweederangs burgers, terwijl zij juist een grote toegevoegde waarde hebben voor de levendigheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling van Twente.

In het voorjaar zal D66 een initiatiefvoorstel indienen om het bestaande beleid te evalueren en oplossingen voor te stellen voor meer effectieve regelgeving.

Update studentenhuisvesting: wethouder herkent zich niet in problemen