Ondertussen is bekend geworden hoe de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk de inkoop van de jeugdhulp voor de komende jaren willen gaan organiseren. Dit ‘Twentse model’ is terug te vinden in het concept-inkoopdocument dat wij deze week in de gemeenteraad bespraken. Sinds de decentralisatie is de afgelopen jaren jongeren de hulp en zorg geleverd die nodig is en is geen kind tussen wal en schip geraakt. Tegelijk kan en moet het altijd beter en is het absoluut noodzakelijk dat we de kosten beter gaan beheersen. Want de rekening was vorig jaar € 9mln hoger dan begroot. Als we de kosten niet in de hand houden, dan gaat dat onherroepelijk ten koste van andere belangrijke zaken als kunst & cultuur, sport, aantrekkelijkheid van de stad en bereikbaarheid. Daarom is het heel belangrijk dat we een nieuwe goede balans vinden met elkaar. Welke keuzes wij daarin maken lees je terug in mijn vorige blog over dit onderwerp

Focus op kwaliteit en resultaat voorop

Ik ben heel blij om te zien dat in het concept-inkoopdocument bijna al onze inbreng ook verwerkt is: het resultaat van de zorg voorop, focus op kwaliteit, meer ontschotting (koppeling met ondersteuning en zorg vanuit de WMO), keuzevrijheid en betaalbaarheid. Namens D66 heb ik nog aanvullend aandacht gevraagd voor twee aspecten: een extern expertteam voor advies aan verwijzers en een betere koppeling met onderwijs.

Extern expertteam

De werkdruk bij de wijkteams en verwijzers als huisartsen is groot. Met regelmaat staan zij voor complexe zorgvraagstukken, bijvoorbeeld jongeren die meervoudige psychiatrische hulp nodig hebben. Als er dan weinig tijd is om tot een goede keuze voor behandeling en ondersteuning te komen, lopen we het risico dat de verkeerde behandeling wordt toegewezen. Dit hebben we de afgelopen jaren meerdere keren meegemaakt. Dit is niet alleen zonde van het geld, maar vooral heel erg voor de jongere die snel de juiste zorg nodig heeft. Daarom pleiten wij voor een extern expertteam van zorgprofessionals die verwijzers desgevraagd kunnen adviseren bij complexe zorgvraagstukken. Zo wordt sneller de juiste behandeling gevonden en houden we de jeugdhulp betaalbaarder. Dat is dubbel resultaat!

Betere koppeling jeugdhulp en onderwijs

Jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Tegelijk hebben reguliere scholen sinds de invoering van het passend onderwijsveel meer ondersteuningstaken gekregen. Dit betekent dat daar goede kansen liggen in de signalering, begeleiding en ondersteuning van jongeren met een hulpbehoefte. Het is verschrikkelijk zonde als we de thuissituatie en situatie op school apart bekijken. Daarom riepen de schoolbesturen ons onlangs ook nog op om die koppeling beter te leggen. Slimmer samenwerken levert beter resultaat en met meer preventieve zorg blijven de kosten lager. Daarbij willen wij ook garanties dat jongeren met een zorgbehoefte altijd een plekje op een school kunnen vinden zodat zij niet onnodig lang thuis zitten en geen onderwijs kunnen volgen. Want onderwijs en sociale contacten zijn een belangrijke basis om je goed te kunnen ontwikkelen.

Jeugdhulp in Enschede

Afgelopen week nam onze wethouder Eelco Eerenberg samen met minister Hugo de Jonge in Den Haag de eerste evaluatie van de nieuwe Jeugdwet in ontvangst. In maart volgt onze lokale evaluatie hoe de jeugdhulp in Enschede nu is geregeld sinds 2015. Met die informatie gaan we aan de slag om nieuwe beleidskaders te stellen die zorgen dat de jeugdhulp weer een stukje beter wordt en betaalbaar blijft.

Sneller de beste jeugdhulp en meer samenwerking met onderwijs