Afgelopen maandag heeft D66 Enschede de vernieuwde regels rondom (studenten)huisvesting aan de kaak gesteld in de gemeenteraad. Uit een in februari gehouden peiling blijkt dat niet alleen studenten, maar ook promovendi en starters last ondervinden van het beleid van de gemeente wanneer zij op zoek zijn naar woonruimte. Woningcorporaties bevestigen in een reactie dat de huidige regels ertoe leiden dat zij niet meer meewerken met het ingestelde vergunningensysteem.

Bij D66 Enschede kwamen de afgelopen maanden geluiden binnen van studenten, maar ook van promovendi en starters, dat zij moeilijk aan een woning kunnen komen in Enschede. De oorzaak zou liggen in het feit dat de gemeente beperkingen oplegt voor onzelfstandige bewoning. Wanneer 3 of meer personen met een verschillende achternaam in een huis willen wonen is een zogeheten omzettingsvergunning nodig. Voor alle wijken in de stad zijn maximumpercentages vastgesteld waar dit soort onzelfstandige bewoning is toegestaan.

Naar aanleiding hiervan heeft D66 Enschede een online peiling uitgezet en is het gesprek aangegaan met de grootste woningcorporaties. Uit deze peiling (124 respondenten) blijkt dat ruim 38 % problemen heeft ervaren met het vinden van een woning, waarvan in 15 gevallen het concreet ging om problemen met deze omzettingsvergunning. De woningcorporaties geven aan überhaupt geen vergunningen meer aan te vragen vanwege de lange doorlooptijd van een aanvraag en gepaardgaande kosten.

In een reactie geeft de VVD-wethouder aan zich niet in de problemen te herkennen. Deze regeling is ingesteld om overlast van studentenhuizen te voorkomen door actieve spreiding over de stad. Twee jaar geleden is een woonvisie voor de hele stad vastgesteld en daarin is ook rekening gehouden met de belangen van studenten. Zo wordt woonruimte gecreëerd voor studenten in het ’15-minutengebied’ waar voornamelijk Twekkelerveld en de binnenstad onder vallen. Het is wat betreft de wethouder echter niet de bedoeling dat het reguliere bestand aan sociale huurwoningen aan studenten verhuurd wordt.

D66 concludeert echter dat het beleid van de gemeente veel negatieve effecten heeft die niet meegewogen worden. Zo komen bijvoorbeeld niet alleen studenten, maar ook promovendi en starters hierdoor niet in aanmerking voor woonruimte. En dit juist terwijl de gemeente er fors op inzet om afgestudeerde studenten voor de stad en regio te behouden. Ook stelt D66 de vraag of aanpak van overlast niet beter zou werken in plaats van een preventieve regulerende maatregel als dit vergunningenstelsel. Deze maatregel zet studenten weg als passanten en tweederangs burgers, terwijl zij juist een grote toegevoegde waarde hebben voor de levendigheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling van Twente.

D66 stelt regels (studenten)huisvesting aan de kaak